Gạch trồng cỏ

Kích thước: 20x40x7 mm
Cường độ chịu lực: từ 200-600kg/cm2
Định mức:  12 viên/m2